>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
برنامه های آموزشی و ساعات آن

(صدورمدرك ارتقاي مهارت و گواهينامه سازمان اصلي دولت هاي شركت كننده اتحاديه دولت هاي مستقل براي آموزش پرسنل در زمينه ي پيشگيري و از بين بردن حوادث غيرمترقبه)
 

فعاليت تاكتيكي-عملياتي

شماره رديف

عنوان تخصص

تعداد ساعات آموزشي

زمان آموزش (روزها)

1

كارمندان خدمات حفاظتي شيميايي-راديولوژيكي

36

5

2

فرمانده سپاه (تعويض كشيك) بخش امدادي نجات آتش

74

12

3

واحد فعاليت تاكتيكي-عملياتي

36

5

4

عملكرد عملياتي واحد

36

5

5

رؤسا (معاونين رؤسا) بخش امدادي نجات آتش

72

12

6

مديريت فعاليت تاكتيكي-عملياتي

36

5

7

اجراي كارهاي امدادي نجات در حمل و نقل (دوره پيشرفته)

80

12

8

اجراي كارهاي امدادي نجات در حمل و نقل (دوره پايه)

36

5

9

كارمندان خدمات آتش نشاني در واحدهاي هواپيمايي كشوري

74

12

10

اجراي كارهاي امدادي نجات در منطقه تخريب يافته سازه هاي ساختماني (دوره پايه)

36

5

11

اجراي كارهاي امدادي نجات در منطقه تخريب يافته سازه هاي ساختماني (دوره پيشرفته)

72

12

12

واكنش در برابر حوادث مرتبط با حذف مواد شيميايي خطرساز

68

12

13

واكنش در برابر حوادث و اتفاقات ناشي از تشعشعات راديواكتيو

74

12

16

اجراي كارهاي امدادي نجات در مناطق آلودگي هاي راديواكتيو

36

5

14

اجراي كارهاي امدادي نجات در مناطق آلودگي هاي شيميايي

36

5

15

مسئولان از بين بردن حوادث ناشي از انفجارها ي نفتي و محصولات نفتي

36

5

16

سازمان دهي كار با استفاده از تجهيزات و ابزارامدادي نجات در جريان از بين بردن حوادث غيرمترقبه

36

5

17

ساختار مديريتي خدمات امداد نجات گاز

40

5

18

واكنش در برابر حوادث با استفاده از مواد شيميايي، بيولوژيكي،‌ راديولوژيكي و هسته اي (مطابق با استانداردهاي كميته ناتو در زمينه ي برنامه ريزي اضطراري مدني)

76

12

19

تاكتيك اطفا ي نفت و محصولات نفتي از طريق روش هاي زيرلايه اي در مخازن مجهز نشده به سيستم هاي ثابت اطفاي حريق

36

5

20

مسئوليت در برابر ايمني راديواكتيو و كنترل راديواكتيو

76

12

21

 

مانيتورينگ و پيش بيني حوادث غيرمترقبه

78

12

38

5

22

اجراي عمليات امدادي نجات و عمليات اطفاي حريق در هواپيماها و واحدهاي هواپيمايي كشوري (مطابق با استانداردها و فنون سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري)

72

11

23

اجراي كارهاي امدادي نجات در ساختمان هاي مرتفع (دوره پايه)

74

12

24

اجراي كارهاي امدادي نجات در ساختمان هاي مرتفع

36

5

25

ارتقاي مهارت امدادگران در زمينه ي اطفاي حريق

78

12

26

سازمان دهي فعاليت هاي حفاظت در برابر آتش. مسئولين سازمان هاي حفاظت در برابر آتش و متخصصين عهده دارنده تعويض كشيك

72

12

27

كارهاي امدادي نجات در مكان هاي نامناسب براي تنفس

36

5

28

اجراي كارهاي امدادي نجات در مكان هاي نامناسب براي تنفس

72

12

29

كنترل و مديريت در هنگام از بين بردن حوادث غيرمترقبه توسط نيروها و عوامل

78

12

30

اساس متدي سازمان يافته آموزش مديريت در هنگام از بين بردن حوادث غيرمترقبه توسط نيروها و عوامل

76

12

 
    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح